Intern reglement

Reglement van inwendige orde van WTC Relst VZW, Hutstraat 47 te 1910 Kampenhout

Ondernemingsnummer 0862.421.852

Zoals vastgesteld door het Bestuur ingevolge artikel 25 van de  Statuten, en gecoördineerd tot op heden, zoals blijkt uit:

 • de oprichtingsakte de dato 17 juni 2003 bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

 • diverse beslissingen van de raad van bestuur

 • beslissing van de Algemene Vergadering de dato 7 februari 2014:

 
1. Oprichting-voorwerp
 • WTC Relst is opgericht onder de vorm van een VZW.

 • Er wordt beoogd aan de leden de gelegenheid te bieden, deel  te nemen aan door de vzw wekelijks (of meermaals per week) georganiseerde fietstochten. Deze recreatieve fietstochten vinden in beginsel plaats op zondagmorgen (zondagvoormiddag)doch kunnen ook op andere dagen plaatsvinden.

 • De vereniging en haar leden kunnen tevens alle activiteiten ondernemen die kaderen binnen het doel waarvoor de vereniging werd opgericht of die dit doel kunnen bevorderen, zoals het organiseren van drie- of meerdaagse tochten, familie-evenementen e.d.  Deze aangehaalde items zijn louter opsommend en geenszins beperkend.

 • Het seizoen loopt van de eerste zondag van de maand maart tot de laatste zondag van de maand oktober. Tijdens de overblijvende maanden januari, februari, november en december van ieder jaar kunnen alternatieve activiteiten worden ingelast, of medewerking verleend aan andere verenigingen, en activiteiten met een gelijkaardige bestemming.

2. Leden
 • Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minsten drie bedragen.

 • De beslissing met betrekking tot de al dan niet aanvaarding van een kandidaat-lid als effectief lid, wordt uiterlijk binneneen tijdspanne van één maand na de aanvraag genomen door het bestuur.

3.  Bijdrage – Lidgeld
 • Elk lid dient (jaarlijks) een bijdrage te betalen. Deze bijdrage dient van jaar tot jaar te worden hernieuwd.

  • Lid worden kan tot de termijn bepaald door het bestuur. Is deze termijn –voor het lopende jaar- verstreken worden de kandidaten op en wachtlijst geplaatst in afwachting van het volgende seizoen.

  • Wat de bijdrage betreft is een speciale regeling voorhanden voor leden minder dan 18 jaar.

  • Het bedrag van de (jaarlijkse) bijdrage en het bedrag van de waarborg wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

 • Nieuwe leden betalen tevens een waarborg voor de kledij. Het bedrag van de waarborg wordt door het bestuur vastgesteld.

  • Deze waarborg wordt teruggestort nadat het betrokken lid de nodige punten heeft verzameld via deelneming aan zondag- zaterdag, of andere ritten, of activiteiten. Deze punten en de criteria om deze punten te behalen worden voldoende en afdoende toegelicht via de website van WTC RELST, en andere kanalen, waar het nieuwe lid toegang toe heeft, en krijgt.

  • Het nieuwe lid moet let name een totaal van 40 punten behalen op de aanwezigheidslijst.

  • ieder nieuw lid heeft vanaf de inschrijving maximaal 3 seizoenen de gelegenheid om een totaal aantal punten van 40  te bekomen. Indien het lid na 3 seizoenen geen totaal van 40 punten heeft behaald kan hij/zij geen aanspraak meer maken op terugbetaling van de waarborg, of het saldo ervan.

  • De waarborg –of het saldo ervan- wordt terugbetaald – binnen de gestelde voorwaarden- op het einde van het seizoen (november-december) waarin het betrokken lid het totaal van 40 punten heeft behaald. Tijdens het seizoen worden geen waarborgen –of saldo erva,- terugbetaald.

  • Ieder  lid kan de aanwezigheidslijst steeds online raadplegen.

  • Heeft het nieuwe lid deze 40 punten niet behaald na een periode van 3 seizoenen dan wordt deze verleende waarborg volledig als verworven beschouwd door VZW WTC RELST en kan het betrokken lid daar geen aanspraak meer op maken.

  • De eenvoudige vaststelling van data (aanwezigheden op activiteiten) en behaalde punten is voldoende en er is geen verdere bewijsvoering of argumentatie vereist.

  • Een gedeelte van de waarborg –remgeld genoemd- wordt niet teruggegeven en blijft verworven door de vereniging. (cfr regeling waarvan hoger sprake en waarvan kennis werd gegeven en genomen aan en  door de nieuwe leden en de leden).

  • De regeling betreffende de te behalen punten en binnen de bepaalde termijn en voorwaarden wordt aanzien als voldoende gekend door kennisname ervan via de website van WTC RELST evenals door de mededeling ervan gegeven bij de inschrijving.

4.  WTC Relst Jetons

Richtlijnen m.b.t. de WTC Relst Jetons

 • Aankoop jetons
  • De WTC Relst jeton is het uniforme en enige betaalmiddel voor de actieve leden van de club, tijdens de clubactiviteiten, in het club-café (bij Alain en Rita).
  • De jetons kunnen steeds aangekocht worden in , rechtstreeks bij Alain & Rita.
  • Er zijn twee types jetons: . De witte jetons hebben een waarde van , de rode van . De tarief lijst is beschikbaar in Café St-Jozef.
  • De jetons kunnen gebruikt worden voor o.a. frisdrank, koffie, lichte bieren en Cécémel. Een ‘eskimo’ (fruitsap+tonic) bestaat uit twee frisdranken in één glas en is dus twee witte jetons waard.
  • De jetons kunnen gebruikt worden voor de zwaardere bieren zoals Tongerlo, Prior, Ommegang alsook witte en rode wijn.
  • De waarde van de jetons ligt vast, en werd omwille van eenvoud en efficiëntie bepaald in functie van de gemiddelde waarde van de overeenstemmende dranken.
 • Opnemen drank
  • Bestellingen opnemen gebeurt met het daartoe voorziene bestelformulier.
  • Een lid mag bestellingen opnemen en aan de toog afgeven.
  • Indien je geen jetons meer hebt, kan je uiteraard niet bestellen! Koop eerst nieuwe aan (of leen bij je maten).
 • Opdienen drank
  • Bij het opdienen van een bestelling zullen de jetons worden. Dus: de wederzijdse overhandiging van drank en jeton gebeurt tegelijkertijd.
  • Het opdienen van een bestelling gebeurt door Rita & Alain of helpende handen onder de leden.

 • Geldigheid
  • De WTC Relst jeton is een exclusief betaalmiddel van de club.
  • De jetons kunnen enkel gebruikt worden in tijdens de (dus van maart tot eind september), en alleen door leden van de club.
  • Uitzonderlijk zal het bestuur -na expliciete melding- het gebruik van de jetons toelaten bij andere activiteiten (bvb recepties).
  • De jetons zijn overdraagbaar naar het volgende WTC Relst seizoen.
  • Jetons worden niet terug omgeruild voor geld.
 •  
5. Bestuur
 • Het bestuur van de vereniging is samengesteld zoals in de statuten bepaald. De verschillende verantwoordelijkheden zoals secretaris, penningmeester, website-verantwoordelijke, kledij verantwoordelijke, event verantwoordelijke, pr verantwoordelijke, en andere nog te definiëren, worden  in het bestuur vastgelegd en aan de leden bij de start van het seizoen meegedeeld.

 • Het mandaat van voorzitter wordt door de vorige voorzitter elke drie jaar ter verkiezing voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering verkozen voor de duur van drie jaar. Tot voorzitter kan men slechts verkozen worden wanneer men minstens één jaar een bestuursmandaat heeft bekleed.

 • De voorzitter wordt verkozen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • Het bestuur wordt bijeengeroepen overeenkomstig de statuten. Het bestuur komt minstens eenmaal per trimester samen. De raad van bestuur heeft de meest ruime beslissingsbevoegdheid en kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn, tenzij zij door de wet of door de statuten van de vereniging bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn opgedragen.

  • Tot de taken van het bestuur behoren onder meer de beslissing inzake dagelijks bestuur, plaats van bijeenkomst, organisatie van mogelijke nevenactiviteiten, enz….

 • Het bestuur beslist tevens over de toetreding van de leden.

 • Alle beslissingen in het kader van het bestuur  worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

 • De bestuursmandaten vallen samen met het werkingsjaar van de vereniging. Het bestuur roept elk jaar de algemene vergadering bijeen overeenkomstig de statuten.

6. Gedragsregels
 • Bij deelneming aan de door de vereniging georganiseerde fietstochten is het dragen van een valhelm te allen tijde verplicht.

 • Tijdens de door de vereniging georganiseerde toertochten dienen de leden te allen tijde de toepasselijke wegcode te respecteren.

 • Bij deelneming aan de door de vereniging georganiseerde  fietstochten- en andere activiteiten- zijn de leden verplicht de clubkleding te dragen, tenzij de weersomstandigheden noodzaken tot het dragen van andere beschermende kleding.

  • Telkens de noodzaak daartoe bestaat zal mededeling worden gedaan van de aard van de te dragen kledij. (genoemd dresscode).

 • Er wordt steeds per 2 gefietst conform de wegcode en er wordt niet rondgedraaid.(beurtelings en op één lijn overnemen)

 • Zich tijdens het fietsen vastklampen aan de volgwagen(spiegel) en het gebruik van oortjes onderweg is niet toegelaten

 • In geen geval wordt er afval op de openbare weg gegooid  (alle verpakkingen bijhouden)

 • Het motto en streefdoel  is en blijft: samen uit, samen thuis.

Uittreding – uitsluiting
 • Elk lid is vrij op gelijk welk ogenblik uit de vereniging te treden.

  • Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 7 februari 2014 werd de hoger vermelde bevoegdheid gewijzigd als volgt:

  • Tot uitsluiting van een lid kan enkel worden overgegaan bij beslissing  van de raad van bestuur indien de feiten voldoende ernstig worden bevonden om de uitsluiting te rechtvaardigen. Dit kan onder meer het geval zijn bij ernstig wangedrag. De uitsluiting van een lid wordt door de raad van bestuur beslist mits een meerderheid van 3/4de van de stemmen. (ipv van 2/3 zoals destijds voorzien voor de algemene vergadering)

 • Ingeval van uittreding (en/of uitsluiting)  blijven de betaalde bijdragen aan de vereniging verworven en kunnen deze door de uittredende (uitgesloten) leden niet worden terugbekomen. Hetzelfde principe is van toepassing op de waarborg of het eventuele saldo ervan.

 • betaalde bijdragen aan de vereniging verworven en kunnen deze door de uittredende leden niet worden terugbekomen

Aldus gecoördineerd en goed bevonden door de voltallige raad van bestuur, te weten:

 • Robrecht Van Steenweghen, Voorzitter

 • Jean-Marie Verstreken,

 • Erik Stroeykens,

 • Johan Vanaken,  

 • Bart Van Craenenbroeck,

 • Wim Peeters,

 • Marc Wauters,

 • Daniel Verstraeten,

 • Bart Schoukens,

te Kampenhout op 31 december 2014.

Scroll naar boven