Privacy verklaringen (GDPR)

1.  Algemeen

Als WTC RELST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 WTC RELST VZW

 • Zetel: Hutstraat 47, 1910 Kampenhout
 • Contactpersoon: Katrien Vanhamme (katrien@wtc-relst.be, +32-477-495661)
2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WTC RELST verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • De uitvoering van en communicatie over de activiteiten van WTC RELST (uitvoering overeenkomst);
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • Aanmelding bij de federatie VWB (Vlaamse Wielrijdersbond) voor verzekering lichamelijke letsels (gerechtvaardigd belang).
  3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, woonplaats, geslacht, foto;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (alleen indien vereist voor de activiteit).
4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging;
 • Op aanvraag van de sponsors door bestuursleden van de vereniging.
5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Systemen en applicaties die het bestuur van WTC Relst gebruikt werden door de Vlaamse overheid (via Dynamo Project) gecontroleerd op GDPR compliance. Het betreft de organisaties Google (Google Drive / Google Forms, Gmail…), Microsoft (Onedrive, Office 365 / Outlook…), Apple (iCloud), One.com (hosting website).

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

WTC RELST bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WTC RELST verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens WTC RELST  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze bestuursleden en sponsors zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

 • Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
11. Wijziging privacyverklaring

WTC RELST kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 15 mei 2018.

Scroll naar boven