Statuten WTC Relst VZW

WTC-Relst is een VZW sinds 2004. De statuten vind je hieronder. Indien je hierover vragen of opmerkingen hebt kan je altijd bij één van de bestuursleden terecht.


1. Naam, zetel, doel en duur van de onderneming

Art.1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “WTC RELST”.

Art.2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Hutstraat 47, arrondissement Brussel. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Art.3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allentijde worden ontbonden.

Art.4. De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de wielersport in clubverband. Ter verwezenlijking van haar doel kan de vereniging:

  1. fietstochten en uitstappen organiseren
  2. recreatieve wielerwedstrijden organiseren of mede-organiseren
  3. ten behoeve van haar leden materiaal en sportkleding aankopen
  4. allerlei manifestaties organiseren ten behoeve van de vereniging

2. Lidmaatschap van de vereniging

Art.5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, doch mag niet minder bedragen dan drie. Het aanvaarden van de leden wordt door de Raad van Bestuur beslist.

Art.6. Het lidmaatschap houdt in dat het lid de statuten en het intern reglement aanvaardt.

Art.7. Uittreding is ten allen tijde vrij en wordt rechtens afgeleid uit het niet-betalen van de jaarlijkse bijdrage. In geval van uittreding blijven de betaalde bijdragen aan de vereniging verworven en kunnen deze door de uittredende leden niet worden teruggevorderd.

Art.8. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Bestuur en bedraagt maximaal 250 Euro.

Art.9. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering met twee derde van de aanwezige leden en/of volmachthouders worden uitgesproken.

3. Algemene Vergadering

Art.10. De Algemene vergadering van de leden wordt door het bestuur bijeen geroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij komt tenminste éénmaal per jaar bijeen, ten laatste op 31 maart.
De leden worden voor iedere vergadering opgeroepen door de voorzitter of, bij gebreke daarvan, de secretaris of door minstens 1/3 van de leden. De oproeping geschiedt bij gewone brief of elektronische post, vermeldt de agenda en wordt minstens acht dagen voor de vergadering verzonden.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, of bij ontstentenis door de oudste der aanwezige bestuurders.
Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering. Elk lid kan tevens volmachtdrager zijn voor één lid van de vereniging.

Art.11. De Algemene Vergadering is bevoegd tot het wijzigingen van de statuten, het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het uitsluiten van een lid en alle bij de wet voorziene handelingen. De algemene vergadering beslist over kwijting aan de bestuurders.

Art.12. Buiten de gevallen voorzien bij wet en in de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der aanwezigen of bij volmacht vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Een meerderheid van 2/3 stemmen is vereist voor de uitsluiting van een lid. Er kan slechts beslist worden door de Algemene Vergadering over de punten die in de oproeping werden opgenomen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist met 2/3 meerderheid indien 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien 2/3 van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een eerste vergadering, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die zal kunnen met dezelfde 2/3 meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden en/of volmachtdragers. Elke wijziging met betrekking tot het doel van de vereniging of tot het ontbinden van de vereniging kan slechts met een meerderheid 9/10 der stemmen worden beslist.

Art.13. Van elke Algemene Vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt ondertekend door twee bestuurders. Elk lid heeft het recht om een afschrift te vragen.

Art.14. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden.
Na voordracht door het bestuur, gebeurt de verkiezing van de voorzitter nominatief door de Algemene Vergadering. De bestuurders nemen in de uitoefening van hun mandaat geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit wordt kosteloos waargenomen. De leden van het bestuur worden aangesteld voor een periode van drie jaar.

4. Raad van Bestuur

Art.15. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid zijn van de vereniging.
Ieder lid kan zich kandidaat stellen door een brief te richten aan de voorzitter, minimum acht dagen vóór de Algemene Vergadering.

Art.16. Wanneer tijdens de loop van een mandaat een bestuursfunctie openvalt, kan een nieuwe bestuurder door de resterende bestuurders worden benoemd. Deze voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Art.17. Elke bestuurder kan het bestuur bijeenroepen. De voorzitter zit de vergadering voor. Ingeval van belet wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. Minstens 3 van de bestuursleden moeten aanwezig zijn. De beslissingen van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid der aanwezige bestuursleden. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Art.18. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat door de Raad wordt goedgekeurd.

Art.19. Het bestuur kan alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn, tenzij zij door de wet of door de statuten bij uitsluiting aan de Algemene Vergadering opgedragen zijn.

Art.20. De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een gevolmachtigd bestuurder benoemen voor het verrichten van alle administratieve handelingen van dagelijks bestuur. Zijn handtekening geldt als kwijting voor alle verrichtingen met de post, de financiële instellingen en alle derden.

5. Rekeningen en begrotingen

Art.21. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Rekeningen en begrotingen worden door de Raad van Bestuur voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Op deze vergadering zal ook gestemd worden over de kwijting van de bestuurders van het desbetreffend werkingsjaar.

6. Ontbinding van de vereniging

Art.22. Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering of bij gebreke daaraan de Rechtbank, één of meerdere vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

Art.23. Bij ontbinding van de vereniging wordt het vermogen, na voldoening van de schulden, overgedragen aan een vereniging die hetzelfde doel nastreeft. Hierover beslist de Algemene Vergadering.

7. Reglementen

Art.24. De vigerende wetgeving op de VZW’s is van toepassing op al wat door deze statuten niet wordt geregeld.

Art.25. Wat de interne werking van de vereniging betreft, stelt het bestuur een intern reglement op waarvan de inhoud niet strijdig mag zijn met hetgeen in deze statuten is bepaald.

Scroll naar boven